REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on PM Autohuolto oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

PM Autohuolto Oy 3176996-3
Vasaratie 2, 19650 Joutsa

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Pekka Muinonen
joutsa@autoasi.fi
0400883377

 

Henkilötietojen käsittelyt, tarkoitus ja ohjelmat

Henkilötietoja käsitellään yhtiön ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi
sekä yhtiön tilausten ja toimeksiantojen hallinnointiin, ylläpitoon, tuottamiseen, laadun ja
turvallisuuden varmistamiseen, laskutukseen ja väärinkäytösten estämiseen. Lisäksi tietoja
käsitellään soveltuvin osin liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen,
markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille,
lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen sekä riskienhallintaan.

Yhtiö käyttää Futursoft-ohjelmaa, jossa on huollettavien ajoneuvojen tietojen lisäksi
omistajan nimi ja osoite sekä puhelinnumerotiedot. FuturSoft Oy ja yhtiö ovat sopineet
järjestelmän käytöstä ja FuturSoft vastaa ohjelman turvallisuudesta ja toiminnallisuudesta.
Yhtiö käyttää ohjelmaa, tallettaa tiedot (auton rekisterinumero, omistajan/haltijan nimi, osoite
ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite) sekä vastaa niiden oikeellisuudesta ja omassa
käyttöympäristössään olevien tiedostojen varmuuskopioinnista ja arkistoinnista sekä
varmuuskopioidensa ja arkistointinsa toimivuudesta.

Ohjelmiston ja palvelun osalta sovelletaan IT2018ETP erityisehtoja. Futursoft vastaa
Futursoft.net-ohjelmapalvelun osalta aineiston varmuuskopioinnista, varmuuskopioiden
toimivuuden tarkistamisesta ja siitä, että asiakkaan aineisto on palautettavissa
varmuuskopiosta. Ehdoissa on maininta mm. siitä, että yhtiö ei saa kopioida tai jakaa tietoja
eteenpäin jaettavaksi, vaan pelkästään varmuuskopioida turvatakseen tietojen säilymisen
omassa käytössä. Yhtiö ja Futursoft Oy ovat molemmat sopineet palvelu-, ylläpito- ja
käyttöoikeusehtojen noudattamisesta 1.3.2021 alkaen.

Lisäksi yhtiö käyttää Svea Ekonomi-maksuratkaisuohjelmaa, johon täytetään rahoituksen
hakijan tiedot, mutta niistä ei jää yhtiölle mitään rekisteriä, vaan siitä asiakasrekisteristä
vastaa Svea Ekonomi. Yhtiö ja Svea Ekonomi ovat allekirjoittaneet Tietosuoja-asetusta
noudattavan sopimuksen (GDPR) keskenään, jossa sovitaan noudatettavan 25.5.2018
voimaan tulevaa henkilötietosuojalakia.

Käytössä on myös Nordic Telecom puhelutiedot poimiva järjestelmä. Siitä ei muodostu
yhtiölle mitään asiakasrekisteriä, vaan ohjelma näyttää soittajan tiedot ja osoitteen. Rekisteri
on Nordic Telecomin hallussa ja vastuulla. Myös tämän osalta sovelletaan uusia
Henkilötietosuojaehtoja.

 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät, tuotesisältö ja tietojen säilytysaika

Yhtiö kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia
tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Henkilötiedot kerätään
pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta yhtiöltä toimeksiannon
vastaanottamisen ja toimittamisen yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös osin
Väestörekisterikeskuksen, Liikenteen turvallisuusviraston sekä eri luottotietoyhtiöiden
rekistereistä.

Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa
määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään
henkilötietoja pidempään tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi,
esitettäväksi tai oikeusvaateelta puolustettavaksi tai vastaavan erimielisyystilanteen
selvittämiseksi.

  

Säilytysajat

Yhtiön kirjanpitoon liittyvissä aineistoissa tietoja säilytetään 6 vuotta. Henkilön yksilöintitiedot
nimi ja henkilötunnus 3 vuotta, osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite 3 vuotta,
toimeksiannon tiedot (tilaus/työmääräys ym.) 3 vuotta, luottotiedot 48 tuntia.

 

 Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Yhtiö käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen
asianmukainen turvallisuus. Yhtiö käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia
suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden sekä
turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta sekä
henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.
Yhtiö varmistaa, että pääsy rekistereihin on vain henkilöillä ja tahoilla, joilla on
toimenkuvansa suorittamisen kannalta tarve ja oikeus käsitellä henkilötietoja. Kaikilla
henkilötietoja käsittelevillä on työsopimuslain tai sopimuksen salassapitoehtojen perusteella
vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

  

Rekisteröidyn oikeudet

Kaikista tiedostoista henkilön tiedot voidaan poistaa heti kun henkilö niin vaatii. Yhtiö ei
luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, kuin ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisen tai
epätarkan tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja,
nähdä itseään koskevat tiedot, sekä pyynnöstä saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessa
muodossa tai siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön
vastaisesti. Tietoihin kohdistuvasta uhasta tehdään ilmoitus rekisterinpitäjälle ilman
aiheetonta viivästystä. Ilmoitus tehdään tietoturvaviranomaisille 72h kuluessa ilmitulosta,
mikäli tietosuojaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin ja
vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Ilmoituksessa kerrotaan tietosuojaloukkauksen luonne sekä
toimenpiteet, joihin on ryhdytty lain edellyttämällä tavalla.

1.3.2021 Pekka Muinonen

  

EVÄSTEET

Tietoa evästeistä

Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto. Se ei vahingoita päätelaitetta tai siinä olevia tiedostoja millään tavalla. Käytämme sivustollamme evästeitä sivuston toiminnan parantamiseen.

Sivustollamme on lisäksi erilaisia kolmansien osapuolten palveluita (Esim. Google ja Facebook) ja siten sivustomme joissain osissa saattaa olla myös heidän asettamia evästeitä, joiden toimintoihin tai sisältöön emme voi vaikuttaa.

Näillä kolmansien osapuolten palveluilla mahdollistamme mm. sivustomme sisällön jakamisen sosiaalisiin medioihin, sisällön tuomisen sosiaalisista medioista, Google Maps-karttojen näyttämisen sekä tiettyjen fonttien käyttämisen sivustollamme. Nämä kolmannet osapuolet saattavat palveluidensa yhteydessä käyttää evästeitä esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Sivuston käyttäjä voi itse estää evästeiden käytön päätelaitteellaan muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen, joten suosittelemme pitämään evästeet päälle kytkettyinä ja painamaan ”Hyväksy” painiketta, sivuston kysyessä lupaa evästeiden asettamiselle.

Lisätietoa evästeiden pois päältä kytkemisestä eri selaimilla löydät parhaiten kunkin selaimen omista ohjeista.

 

 

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Sivuston kaikkia osia ei voida näyttää ilman evästeiden hyväksymistä. Lue lisää tietosuojaselosteestamme

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close