REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 Tämä on JS KORJAUSPALVELU OY:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

JS Korjauspalvelu Oy 2567897-7
Vasaratie 2, 19650 Joutsa

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Joonas Soilu

joutsa@autoasi.fi

0400883377

  

Henkilötietojen käsittelyt, tarkoitus ja ohjelmat

 Henkilötietoja käsitellään yhtiön ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä yhtiön tilausten ja toimeksiantojen hallinnointiin, ylläpitoon, tuottamiseen, laadun ja turvallisuuden varmistamiseen, laskutukseen ja väärinkäytösten estämiseen. Lisäksi tietoja käsitellään soveltuvin osin liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen, markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille, lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen sekä riskienhallintaan.

Yhtiö käyttää Futursoft-ohjelmaa, jossa on huollettavien ajoneuvojen tietojen lisäksi omistajan nimi ja osoite sekä puhelinnumerotiedot. FuturSoft Oy ja yhtiö ovat sopineet järjestelmän käytöstä ja FuturSoft vastaa ohjelman turvallisuudesta ja toiminnallisuudesta. Yhtiö käyttää ohjelmaa, tallettaa tiedot (auton rekisterinumero, omistajan/haltijan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite) sekä vastaa niiden oikeellisuudesta ja omassa käyttöympäristössään olevien tiedostojen varmuuskopioinnista ja arkistoinnista sekä varmuuskopioidensa ja arkistointinsa toimivuudesta.

Ohjelmiston ja palvelun osalta sovelletaan IT2018ETP erityisehtoja. Futursoft vastaa Futursoft.net-ohjelmapalvelun osalta aineiston varmuuskopioinnista, varmuuskopioiden toimivuuden tarkistamisesta ja siitä, että asiakkaan aineisto on palautettavissa varmuuskopiosta. Ehdoissa on maininta mm. siitä, että yhtiö ei saa kopioida tai jakaa tietoja eteenpäin jaettavaksi, vaan pelkästään varmuuskopioida turvatakseen tietojen säilymisen omassa käytössä. Yhtiö ja Futursoft Oy ovat molemmat sopineet palvelu-, ylläpito- ja käyttöoikeusehtojen noudattamisesta 25.5.2018 alkaen.

Lisäksi yhtiö käyttää Svea Ekonomi-maksuratkaisuohjelmaa, johon täytetään rahoituksen hakijan tiedot, mutta niistä ei jää yhtiölle mitään rekisteriä, vaan siitä asiakasrekisteristä vastaa Svea Ekonomi. Yhtiö ja Svea Ekonomi ovat allekirjoittaneet Tietosuoja-asetusta noudattavan sopimuksen (GDPR) keskenään, jossa sovitaan noudatettavan 25.5.2018 voimaan tulevaa henkilötietosuojalakia.

Käytössä on myös Nordic Telecom puhelutiedot poimiva järjestelmä. Siitä ei muodostu yhtiölle mitään asiakasrekisteriä, vaan ohjelma näyttää soittajan tiedot ja osoitteen. Rekisteri on Nordic Telecomin hallussa ja vastuulla. Myös tämän osalta sovelletaan uusia Henkilötietosuojaehtoja.

  

Käsiteltävät henkilötietoryhmät, tuotesisältö ja tietojen säilytysaika

 Yhtiö kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta yhtiöltä toimeksiannon vastaanottamisen ja toimittamisen yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös osin Väestörekisterikeskuksen, Liikenteen turvallisuusviraston sekä eri luottotietoyhtiöiden rekistereistä.

Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esitettäväksi tai oikeusvaateelta puolustettavaksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.

 

Säilytysajat

Yhtiön kirjanpitoon liittyvissä aineistoissa tietoja säilytetään 6 vuotta. Henkilön yksilöintitiedot nimi ja henkilötunnus 3 vuotta, osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite 3 vuotta, toimeksiannon tiedot (tilaus/työmääräys ym.) 3 vuotta, luottotiedot 48 tuntia.

 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Yhtiö käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus. Yhtiö käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden sekä turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

Yhtiö varmistaa, että pääsy rekistereihin on vain henkilöillä ja tahoilla, joilla on toimenkuvansa suorittamisen kannalta tarve ja oikeus käsitellä henkilötietoja. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on työsopimuslain tai sopimuksen salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

  

Rekisteröidyn oikeudet

 Kaikista tiedostoista henkilön tiedot voidaan poistaa heti kun henkilö niin vaatii. Yhtiö ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, kuin ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, nähdä itseään koskevat tiedot, sekä pyynnöstä saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessa muodossa tai siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietoihin kohdistuvasta uhasta tehdään ilmoitus rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivästystä. Ilmoitus tehdään tietoturvaviranomaisille 72h kuluessa ilmitulosta, mikäli tietosuojaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Ilmoituksessa kerrotaan tietosuojaloukkauksen luonne sekä toimenpiteet, joihin on ryhdytty lain edellyttämällä tavalla.

 25.5.2018 Joutsa, Joonas Soilu

 

 

EVÄSTEET

Tietoa evästeistä

Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto. Se ei vahingoita päätelaitetta tai siinä olevia tiedostoja millään tavalla. Käytämme sivustollamme evästeitä sivuston toiminnan parantamiseen.

Sivustollamme on lisäksi erilaisia kolmansien osapuolten palveluita (Esim. Google ja Facebook) ja siten sivustomme joissain osissa saattaa olla myös heidän asettamia evästeitä, joiden toimintoihin tai sisältöön emme voi vaikuttaa.

Näillä kolmansien osapuolten palveluilla mahdollistamme mm. sivustomme sisällön jakamisen sosiaalisiin medioihin, sisällön tuomisen sosiaalisista medioista, Google Maps-karttojen näyttämisen sekä tiettyjen fonttien käyttämisen sivustollamme. Nämä kolmannet osapuolet saattavat palveluidensa yhteydessä käyttää evästeitä esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Sivuston käyttäjä voi itse estää evästeiden käytön päätelaitteellaan muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen, joten suosittelemme pitämään evästeet päälle kytkettyinä ja painamaan ”Hyväksy” painiketta, sivuston kysyessä lupaa evästeiden asettamiselle.

Lisätietoa evästeiden pois päältä kytkemisestä eri selaimilla löydät parhaiten kunkin selaimen omista ohjeista.

 

 

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Sivuston kaikkia osia ei voida näyttää ilman evästeiden hyväksymistä. Lue lisää tietosuojaselosteestamme

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close